foss_banner

Ejbre

Linux magazin

Koje su osnovne komande u terminalu Linuxa?

Pošto je za korišćenje Linuxa neophodno ponekad koristiti Terminal emulator, korisnici moraju poznavati barem neke osnovne komande bash-a. Iako postoje na stotine mogućih komandi koje trebate naučiti, ovde ću izdvojiti desetak koje su najneophodnije za osnovno korišćenje terminala.

linux bash terminal
Kredit za fotku: Pixabay

man uputsvo za korišćenje

Pozivanje komande man prikazuje uputstvo za korišćenje komande u terminalu.

[email protected]:~$ man command

Na primer, ako Vas zanima zašto služi komanda pwd ukucate u prompt:

[email protected]:~$ man pwd

Dobićete kao odgovor potpuno uputstvo za korišćenje komande pwd.

pwd prikaži radni direktorijum

Komanda pwd koristi se za navigaciju kroz fajlsistem. Kada želite da znate u kom ste direktorijumu ukucate ovu komandu i dobićete kao odgovor tačnu lokaciju u fajlsistemu na kojoj se nalazite.

[email protected]:~$ pwd
/home/user

U navedenom primeru nalazimo se u poddirektorijumu user direktorijuma home, osnosno na početnoj lokaciji prompta prilikom otvaranja terminala.

cd promeni direktorijum

Komanda cd se takođe koristi za navigaciju kroz fajlsistem. Ovom komandom pristupate sadržaju direktorijuma kojim želite da upravljate.

[email protected]puter:~$ cd Documents/
[email protected]:~/Documents$

Koristeći komandu cd u ovom slučaju smo pristupili direktorijumu Documents i možemo njime da upravljamo.

[email protected]:~/Documents$ cd
[email protected]:~$

U ovom slučaju smo komandom cd istupili iz direktorijuma Documents i pristupili početnoj poziciji u promptu (/home/user).

[email protected]:~/Documents$ cd ..
[email protected]:~$

A u ovom slučaju smo se komandom cd i oznakom dve tačke (..) vratili u prethodni direktorijum.

ls listaj sadržaj direktorijuma

Ovom komandom prelistavamo sadržaj foldera, odnosno direktorijuma u kom nam je postavljen prompt ($).

[email protected]:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos

U ovom konkretnom primeru direktorijum korisnika (user) sadrži foldere Desktop, Documents, Downloads itd.

touch kreiraj fajl ili ažuriraj vreme

Ovom komandom kreiramo praznu dadoteku ili ažuriramo vreme već kreirane datoteke.

[email protected]:~$ touch text.txt

Ovde smo kreirali tekstualni fajl text.txt. U slučaju da je taj fajl već postojao, samo bismo ažurirali datum i vreme njegovog postavljanja.

cat objedini fajlove

Komanda cat se koristi u dva slučaja: za objedinjavanje (spajanje) fajlova i za prikazivanje sadržaja nekog fajla u terminalu.

[email protected]:~$ cat text1.txt text2.txt > super.txt

U ovom slučaju će se sadržaju fajla text1.txt dodati sadržaj fajla text2.txt i objediniće se u fajlu super.txt.

[email protected]:~$ cat super.txt

A u ovom slučaju će se u terminalu prikazati sadržaj fajla super.txt.

mkdir kreiraj direktorijum

Komandom mkdir kreiramo prazan direktorijum koji ćemo kasnije koristiti u upravljanju fajlsistemom.

[email protected]:~$ mkdir Folder
[email protected]:~$ ls
Desktop Documents Downloads Folder Music Pictures Public Templates Videos

U primeru smo komandom mkdir kreirali direktorijum Folder. Listanjem početnog direktorijuma vidimo da se novi direktorijum Folder nalazi u datom direktorijumu (/home/user).

cp kopiraj direktorijum

Komandu cp koristimo kada želimo da kopiramo direktorijum ili fajl u neki drugi direktorijum.

[email protected]:~$ cp Folder /home/user/Documents
[email protected]:~$ ls Documents/
Folder

Ovde smo direktorijum Folder kopirali iz početnog direktorijuma u direktorijum Documents. Listanjem ovog direktorijuma vidimo da se direktorijum Folder nalazi u direktorijumu Documents. Međutim, ovo je operacija copy/paste, što znači da je original direktorijuma Folder ostao i u početnom direktorijumu /home/user.

rm ukloni direktorijum ili fajl

Za uklanjanje (brisanje) direktorijuma koristimo komandu rm.

[email protected]:~$ rm Documents/Folder

Ovim smo obrisali direktorijum Folder iz direktorijuma Documents. Brisanje direktorijuma možemo izvesti samo ako je direktorijum prazan. Ako direktorijum sadrži fajlove, prvo moramo njih obrisati. Za brisanje fajlova koristimo istu komandu rm.

ps listaj trenutne procese

Ovo je još jedna obavezna komanda za korišćenje Linux terminala. Komanda ps nam prikazuje sve procese koji se u tom trenutku odvijaju u terminalu.

[email protected]:~$ ps
PID TTY TIME CMD
11155 pts/0 00:00:00 bash
12310 pts/0 00:00:00 ps

U ovom primeru imamo pregled procesa u terminalu koji smo dobili komandom ps. Kolone označavaju identifikacioni broj, terminal u kome se proces odvija, CPU vreme procesa i komanda procesa sa putanjom.

[email protected]:~$ ps -ef
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 1 0 0 19:32 ? 00:00:03 /sbin/init splash
root 2 0 0 19:32 ? 00:00:00 [kthreadd]
root 3 2 0 19:32 ? 00:00:00 [rcu_gp]
root 4 2 0 19:32 ? 00:00:00 [rcu_par_gp]
root 6 2 0 19:32 ? 00:00:00 [kworker/0:0H-kblockd]

Ukoliko na komandu ps dodamo oznaku -ef (every/full format) dobićemo prikaz svih procesa koji se odvijaju na operativnom sistemu računara.

Ovo su desetak najosnovnijih komandi za korišćenje terminala u Linuxu. S obzirom na razvijena desktop okruženja u novijim Linux distribucijama, korisnici ne moraju poznavati sve komande za osnovne potrebe na računaru. Ove komande su polazni osnov za dalje učenje i napredovanje.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *